Pháp lý

Bản quyền

Toàn bộ nội dung trên trang web này, ví dụ như văn bản, họa tiết, logo, biểu tượng nút, hình ảnh và phần mềm, là tài sản của Glen Raven Custom Fabrics, LLC hoặc nhà cung cấp nội dung của công ty và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Tài liệu biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và tổng hợp) toàn bộ nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Glen Raven Custom Fabrics, LLC và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Tất cả phần mềm được dùng trên trang web này là tài sản của Glen Raven Custom Fabrics, LLC hoặc nhà cung cấp phần mềm của công ty và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng khác, bao gồm tái tạo, sửa đổi, phân phối, truyền, tái bản, hiển thị hoặc thể hiện nội dung trên trang web này.

Khước từ trách nhiệm

Trang web này do Glen Raven Custom Fabrics, LLC cung cấp trên cơ sở “có sao đăng vậy”. Glen Raven Custom Fabrics, LLC không đưa ra sự thể hiện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về hoạt động của trang web hoặc các thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm trên trang web này.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Glen Raven Custom Fabrics, LLC khước từ trách nhiệm đối với tất cả cam đoan rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn trong các cam đoan về khả năng bán hàng và độ phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Glen Raven Custom Fabrics, LLC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ loại thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn trong thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, bị phạt và do hậu quả.

Điều khoản sử dụng

Không được mô phỏng, sao lại, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác trang web này hoặc một phần bất kỳ của trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào không được Glen Raven Custom Fabrics, LLC cho phép rõ ràng.

Glen Raven Custom Fabrics, LLC và các công ty con có quyền từ chối phục vụ theo quyền tùy ý quyết định của mình, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Glen Raven Custom Fabrics, LLC tin rằng hành vi của khách hàng vi phạm luật hiện hành hoặc gây tổn hại tới quyền lợi của Glen Raven Custom Fabrics, LLC và các công ty con.

Nhãn hiệu

Sunbrella®, Defiance®, Firesist® và Glen Raven® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Glen Raven, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia cụ thể. Không được sử dụng các nhãn hiệu của Glen Raven, Inc. liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào không phải của Glen Raven, Inc. dưới bất kỳ hình thức nào có khả năng gây bối rối cho khách hàng hoặc làm mất uy tín hay tín nhiệm của Glen Raven, Inc.. Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của Glen Raven Custom Fabrics, LLC, Glen Raven, Inc. hoặc các công ty con xuất hiện trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Họ có thể được hoặc không được liên kết với, liên quan tới hoặc tài trợ bởi Glen Raven Custom Fabrics, LLC hay các công ty con.