ทางกฎหมาย

การปกป้องลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มสัญลักษณ์ รูปภาพ และซอฟแวร์ เป็นทรัพย์สินของ Glen Raven Custom Fabrics, LLC หรือผู้จัดทำเนื้อหา และถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์อเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การเรียบเรียง (หมายถึงการเก็บรวบรวม การจัดการ และการประกอบ) ของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Glen Raven Custom Fabrics, LLC และถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์อเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซอฟแวร์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Glen Raven Custom Fabrics, LLC หรือผู้จัดหาซอฟแวร์ และถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์อเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

การใช้งานอื่น ๆ รวมถึงการทำสำเนา การปรับเปลี่ยน การแจกจ่าย การส่งข้อมูล การพิมพ์ซ้ำ การแสดงผล หรือการปฏิบัติงาน จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นโดย Glen Raven Custom Fabrics, LLC บน Glen Raven Custom Fabrics, LLC ไม่มีการดำเนินการแทนหรือการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าด้วยการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้

Glen Raven Custom Fabrics, LLC ได้รับอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบในการประกันทุกอย่าง ที่แสดงออกหรือกระทำการโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของสินค้าและสมรรถภาพที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

Glen Raven Custom Fabrics, LLC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ การลงโทษ และผลกระทบ

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ อาจไม่สามารถผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้เพื่อหาประโยชน์ใด ๆ ทางการค้า หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Glen Raven Custom Fabrics, LLC

Glen Raven Custom Fabrics, LLC และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการตามที่เห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หาก Glen Raven Custom Fabrics, LLC เชื่อว่าการดำเนินการของลูกค้านั้นฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ Glen Raven Custom Fabrics, LLC และบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้า

Sunbrella®, Defiance®, Firesist® และ Glen Raven® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Glen Raven, Inc ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่เฉพาะเจาะจง เครื่องหมายการค้าของ Glen Raven, Inc อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของ Glen Raven, Inc ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ลูกค้า หรือในลักษณะที่ดูหมิ่นหรือทำให้เสื่อมเสียต่อ Glen Raven, Inc เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่ไม่เป็นของ Glen Raven Custom Fabrics, LLC Glen Raven, Inc หรือบริษัทในเครือที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจหรืออาจไม่ได้อยู่ในเครือ เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนโดย Glen Raven Custom Fabrics, LLC or its affiliates หรือบริษัทในเครือ