Juridische informatie

Auteursrecht

Alle content opgenomen op deze site, zoals tekst, grafische weergaven, logo's, knoppen, afbeeldingen en software is het eigendom van Glen Raven Custom Fabrics, LLC of haar contentleveranciers en beschermd door de V.S. en internationale auteursrechtwetten. De samenstelling (waarmee bedoeld wordt de verzameling, opstelling en samenvoeging) van alle content op deze site is het exclusieve eigendom van Glen Raven Custom Fabrics, LLC en beschermd door de V.S. en internationale auteursrechtwetten. Alle software gebruikt op deze site is het eigendom van Glen Raven Custom Fabrics, LLC of haar softwareleveranciers en beschermd door de V.S. en internationale auteursrechtwetten.

Enig ander gebruik, inclusief de reproductie, wijziging, verspreiding, verplaatsing, herpublicatie, tentoonstelling of presentatie van de content van deze site is streng verboden.

Disclaimer

Deze site wordt geleverd door Glen Raven Custom Fabrics, LLC. op een ‘as is’-basis. Glen Raven Custom Fabrics, LLC geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, content, materialen of producten die staan vermeld op deze site.

Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht, geeft Glen Raven Custom Fabrics, LLC geen garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Glen Raven Custom Fabrics, LLC is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, direct of indirect, incidenteel, strafrechtelijk, en gevolgschade.

Gebruiksvoorwaarden

Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden die niet nadrukkelijk zijn toegestaan door Glen Raven Custom Fabrics, LLC.

Glen Raven Custom Fabrics, LLC. en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om diensten te weigeren naar eigen inzicht, inclusief en zonder beperking, indien Glen Raven Custom Fabrics, LLC van mening is dat klantgedrag in strijd is met toepasselijk recht of schadelijk is voor de belangen van Glen Raven Custom Fabrics LLC en haar dochterondernemingen.

Handelsmerken

Sunbrella®, Defiance®, Firesist® en Glen Raven® zijn geregistreerde handelsmerken van Glen Raven, Inc. in de Verenigde Staten en specifieke landen. Glen Raven, Inc. handelsmerken mogen niet worden gebruikt in samenhang met andere producten of diensten die niet van Glen Raven, Inc. zijn, op enige wijze die verwarrend kan zijn voor klanten of op enige wijze die Glen Raven, Inc. in diskrediet kan brengen. Alle overige handelsmerken welke geen eigendom zijn van Glen Raven Custom Fabrics, LLC, Glen Raven, Inc. of haar dochterondernemingen en die op deze site voorkomen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet geaffilieerd, verbonden of gesponsord zijn door Glen Raven Custom Fabrics, LLC of haar dochterondernemingen.